TOPlist OBCHODNÍ PODMÍNKY | MP-STAV s.r.o.

obchodní podmínky

DODACÍ PODMÍNKY MP – STAV s. r. o.    

1. Obecná část

Dodací podmínky společnosti MP – STAV s. r. o. (dále jen DP) platí pro veškeré dodávky uskutečňované společností MP – STAV s. r. o. Tyto DP jsou nedílnou součástí veškerých Kupních smluv nebo fakturačních dokladů a odchylky od DP vyžadují vždy samostatnou písemnou dohodu. Tato řeší pouze odchylky od těchto DP, ostatní platí dle DP. DP platí pro cihly, obkladové pásky a cihlové dlažby, dále jen souhrnně Zboží.  

2. Nabídky a objednávky

Nabídky předložené prodávajícím v ústní nebo písemné formě jsou nezávazné a nezavazují Prodávajícího k dodání zboží ani k provedení prací a služeb uvedených v těchto nabídkách. Objednávka nebo platba učiněná Kupujícím potvrzuje přijetí těchto DP. Objednávky předložené prodávajícímu v souvislosti s nabídkou nejsou závazné pro Prodávajícího, dokud jím nebudou písemně potvrzeny formulářem Potvrzení objednávky. Objednávky musí být vždy učiněny písemnou formou s plně čitelnými údaji a musí být potvrzeny Prodávajícím. Za chybně uvedené údaje Kupujícím  v objednávce nenese Prodávající zodpovědnost. Na jednotlivé zakázky je vhodné z důvodu omezení možných barevných nebo rozměrových odchylek v různých dodávkách objednávat celé množství nejednou. V případě doobjednávky jsou tyto odchylky přípustné.

3. Informace o výrobcích

Vzhledem k tomu, že je zboží vyráběno z přírodních, lehce proměnlivých hlín a jílů, může docházet k výraznějším rozměrovým, povrchovým a barevným odlišnostem v jednotlivých dodávkách anebo oprati vyobrazení v katalogu nebo na www stránkách. Při použití cihel a pásků je nutné celé množství připravit předem a odebírat z více palet nebo balení. I v případě objednání jednobarevného typu zboží může mít výsledná plocha melírovaný odstín.

4. Platební podmínky

Nebude-li dohodnuto jinak, platby za zboží a služby jsou uskutečňovány bankovním převodem na účet Prodávajícího a to vždy v plné výši před dodáním zboží. Při závazné objednávce zaplatí Kupující obvykle 50% celkové hodnoty zboží. Zbytek ceny je splatný před dodáním zboží. Pokud je smluvně dohodnutý jiný způsob placení než předem, má v případě prodlení s úhradou Prodávající povinnost účtovat smluvní pokutu ve výši 1 % z dlužné částky za každá den prodlení. Tyto úroky se nepromíjí. Prodávající si vyhrazuje právo v případě překročení splatnosti Kupujícím 21 dnů předat ihned pohledávku k vymáhání.

5. Dodávky – doprava zboží

V případě najatých přepravců Prodávající neručí za termín dodání a po opuštění skladu prodávajícího neručí ani za poškození zboží. Prodávající nenese žádnou spoluúčast na náhradě škod vzniklých z důvodu nedodržení přepravních termínů ze strany dopravce, pouze v případě dodávek vlastní dopravou. Odmítne-li kupující dodávku převzít, má Prodávající právo objednávku zrušit za účelem dalšího prodeje, cena zboží bude účtována v hodnotě 75% z celkové ceny (viz Platební podmínky) , nebo skladovat zboží na účet  Kupujícího a to ve výši 100 Kč denně za 1 paletu. Skládání zboží z vozidel zajišťuje vždy Kupující.

6. Balení

Zboží je dodáváno zpravidla na paletách nebo v jednotlivých řadách proložených polystyrenem. Pokud jsou palety vratné, je to výslovně uvedeno na dodacím listu. V tomto případě je povinností Prodávajícího v místě Dobrovodská 11, tyto nepoškozené palety vzít od Kupujícího zpět, avšak pouze ve lhůtě 30 dnů od data prodeje. Po uplynutí této doby již nelze palety vrátit a budou Kupujícímu vyúčtovány v hodnotě 300 Kč za kus včetně DPH. Dopravu palet na sklad Dobrovodská 11, Prodávající nehradí.

7. Odpovědnost za vady, reklamace

Na dodávané Zboží poskytuje Prodávající všechny záruky na fyzikální a funkční vlastnosti dle jednotlivých druhů zboží. Záruky jsou poskytovány dle platných norem v ČR. Záruky na zlom, vznik výkvětů a barevnost Zboží platí po dobu před použitím Zboží, v žádném případě se tyto záruky nevztahují po vyzdění, nalepení nebo položení!

Vzhledem k přírodnímu materiálu se záruka u Zboží dále nevztahuje:

-          na barevné rozdíly Zboží, toto platí také pro jednobarevné typy

-          na drobné jednotlivé výkvěty před vyzděním

-          u ražených cihel se vzhledem k použité technologii může vytvářet drobný cicvár

-          u ražených cihel na rozměrové, tvarové či povrchové nepřesnosti

-          na odřená místa, otřepy a trhlinky vzniklá technologií výroby a manipulací, které nesnižují užitnou hodnotu Zboží

-          na rozměrové nepřesnosti v toleranci platné normy

-          na barevné odchylky proti vyobrazení v katalogu nebo na www stránkách

-          na barevné odchylky Zboží dodaném v různém časovém období

-          na barevné rozdíly Zboží použitého na různých stavbách ze stejného typu Zboží

-          u maltových a spárovacích směsí je možné reklamovat barevnou rozdílnost pouze u suché nepoužité směsi. Po vyzdění a vyspárování není možné barevné rozdíly reklamovat.

-          u keramických krycích desek a stříšek mohou přírodní engoby vykazovat barevné rozdíly

Pro uplatnění nároků z titulu vad zboží, včetně nároku na poskytnutí záruky, platí následující podmínky:

-         zjevné vady dodaného množství a jakosti je kupující povinen reklamovat ihned po převzetí na skladu Prodávajícího nebo u přepravce a vyznačit jej na Dodacím listě. Tento je Kupující povinen ihned doručit na adresu Prodávajícího

-         skryté vady musí být reklamovány ihned po zjištění vady, nejdéle do 14 dnů od převzetí zboží

-         záruka na dopravní zlom se vztahuje pouze na dodávky, jejichž přepravu zajišťuje Prodávající vlastní dopravou, u ostatních dodávek nese riziko dopravního zlomu dopravce, který za zboží ručí během přepravy

-         veškeré reklamace je Kupující povinen uplatňovat písemně s přiložením kopie Dodacího listu

-         reklamaci může uplatňovat pouze Kupující (uvedený na příslušné faktuře)     

Prodávající odstraní uznané vady podle vlastního uvážení, buďto výměnou reklamovaného zboží či jeho části, nebo přiměřenou a logicky vyčíslitelnou slevou z ceny. Tímto plněním se považují veškeré nároky Kupujícího za splněné. Prodávající neodpovídá za nepřímou nebo následnou škodu, ztrátu tržeb nebo ušlý zisk. Odpovědnost prodávajícího při reklamaci vůči Kupujícímu za žádných okolností nepřekročí fakturovanou hodnotu výrobků, které jsou předmětem uznané reklamace.

Prodávající nenese odpovědnost za vady a škody vzniklé nesprávným skladováním či užíváním výrobků, vlivem počasí a živelných pohrom nebo nedodržením technologických postupů při montáži. Prodávající má kdykoliv právo před uznáním reklamace prohlédnout si reklamované zboží, proto je Kupující povinen uložit vadné výrobky odděleně až do úplného vyřízení reklamace.

Záruka na mrazuvzdornost cihel je poskytována za předpokladu, že je zajištěno správné konstrukční řešení celé stavby, zejména izolací, větracích mezer, malty, kotvení, zamezení stékání vody atd.

8. Vyšší moc

Prodávající neodpovídá za nesplnění povinností u uzavřených kupních smluv a potvrzených objednávek podle těchto Podmínek, pokud se tak stane z důvodu nepředvídatelných a neodvratitelných okolností, kterým nemohl Prodávající zabránit. Mezi tyto okolnosti patří extrémní přírodní jevy, překážky vyplývající z politické situace (např. stávky), technologické a kapacitní důvody jednotlivých výrobců zboží nebo vyhlášení konkurzu na výrobce zboží.

9. Všeobecná ustanovení

Pokud není v těchto podmínkách stanoveno jinak, platí pro smlouvy na základě jich uzavřených, příslušná ustanovení Obchodního zákoníku. Tyto výše uvedené Podmínky se ve smyslu  273 Obchodního zákoníku považují za Všeobecné obchodní podmínky dodávek dodávaných firmou MP – STAV s. r. o.

Uhrazením účetního dokladu Prodávajícího Kupující souhlasí s texty uvedenými na těchto dokladech a souhlasí s příslušnými aktuálními DP, a to jak v případě fyzické nebo právnické osoby.

Prodávající si vyhrazuje právo pořízení fotodokumentace a její neadresné publikace, z prováděné nebo dokončené stavby, na kterou bylo dodáno zboží firmy MP – STAV s. r. o. a to i v případě, že Kupující postupuje zboží k dalšímu prodeji. 


Fotogalerie neobsahuje žádnou fotku.

Kontaktujte nás

MP - STAV s.r.o                                                                      

Dobrovodská 11                                                                          

370 01 České Budějovice                                                             

e-mail: vzorkovna.mp@seznam.cz                                          

Tel: 702 074 188,  723 422 468